Försäkringsbolag skadeståndsskyldigt för förtida uppsägning

Försäkringsbolag skadeståndsskyldigt vid oaktsam uppsägning av försäkring i förtid


Högsta domstolen har i en dom 2020-01-29 kommit fram till att ett försäkringsbolag är skadeståndsskyldigt för en oberättigad förtida uppsägning av en företagsförsäkring.


En person som bedrev näringsverksamhet med boskapsskötsel m.m. och hade en företagsförsäkring, gjorde en polisanmälan om att ca 70 kor blivit stulna. Han kontaktade sedan sitt försäkringsbolag. Den förundersökning om stöld som inleddes lades ned. I stället blev försäkringstagaren själv misstänkt och mot sitt nekande åtalad för försök alternativt förberedelse till försäkringsbedrägeri. Försäkringsbolaget sade i det skedet upp försäkringen i förtid. Försäkringstagaren blev i en senare rättegång frikänd från anklagelserna. Högsta domstolen har nu kommit fram till att försäkringsbolaget är skadeståndsskyldigt på grund av den förtida uppsägningen.


Domstolen säger att försäkringsbolaget har bevisbördan för att den förtida uppsägningen var riktig, dvs. för att försäkringstagaren skulle ha lämnat oriktiga uppgifter. Den bevisbördan klarade försäkringsbolaget inte men det räckte inte för skadeståndsskyldighet.


Skadeståndsskyldighet för en felaktig förtida uppsägning har – i enlighet med den huvudregel som gäller i kontraktsförhållanden – ansetts förutsätta att uppsägningen från försäkringsbolagets sida skett av oaktsamhet. Den prövningen ska utgå från de omständigheter som förelåg vid själva uppsägningstillfället.


Det är försäkringstagaren som har bevisbördan för att försäkringsbolaget har varit oaktsamt. Försäkringsbolaget måste dock ange vilket underlag som har funnits för uppsägningen och vilka överväganden som gjorts. Kraven på försäkringsbolaget har ställts relativt högt och bolagets förtida uppsägning måste bygga på ett stabilt underlag som möjliggör ett välgrundat beslut.


Högsta domstolen fann att försäkringsbolaget inte hade haft rätt att säga upp försäkringen i förtid. Det underlag som funnits har i detta fall behövt kompletteras. Försäkringsbolaget har därför ansetts ha varit oaktsamt och domstolen har fastställt att försäkringsbolaget i och för sig är skadeståndsskyldigt.


Av fallet kan vi - förutom att det kan finnas rätt till skadestånd om någons försäkring blir uppsagd utan tillräcklig grund - att högsta domstolen tydligt bekräftar regeln att den som av oaktsamhet bryter mot ett avtal blir skadeståndsskyldig för de ekonomiska konsekvenserna av avtalsbrottet.


Högsta domstolens dom