God_man_enligt_samaganderattslagen

Ändrade förutsättningar för många samäganderättsavtal


En ny dom från Högsta domstolen förändrar förutsättningarna för många samäganderättsavtal. Enligt samäganderättslagen kan en delägare begära att det samägda ska sättas under förvaltning av en god man. Denna bestämmelse har i litteraturen allmänt ansetts vara möjlig att avtala bort och så har också skett i många fall när delägarna inte velat att någon utomstående ska kunna ta över förvaltningen (vilket ju också medför en kostnad.


I en dom från 30 december 2019 har högsta domstolen emellertid kommit fram till att detta är acceptabelt bara under förutsättning att parterna i avtalet har fastställt någon annan reglering om hur tvister som enligt lagen ska lösas genom god man, ska lösas när den regeln avtalats bort. Sådana bestämmelser finns sällan i avtalen och konsekvensen blir att det är möjligt att utse god man, trots att det uttryckligen står i avtalet att så inte ska kunna ske. 


De som har samäganderättsavtal där möjligheten att utse god man har avtalats bort har alltså all anledning att se över sina avtal och eventuellt komplettera dem på lämpligt sätt.


Ladda ned HD:s beslut

För våra tjänster gäller Allmänna villkor.

Advokat Magnus Brorsson

Post: Box 1529, 411 41 Göteborg

Besök efter överenskommelse: Drottninggatan 69, Göteborg


+4631 711 51 80

advokat@brorsson.net

Copyright © All Rights Reserved