Pandemi och force majeure

Pandemi och force majeure

I dessa dagar av pandemi och mer eller mindre ingripande myndighetsbeslut, av såväl svenska som utländska myndigheter, har frågan om force majeure seglat upp högt på dagordningen för många företag.


Vad är force majeure?


Traditionellt brukar man med force majeure mena att det föreligger ett utifrån kommande större och oförutsett hinder för att fullgöra en avtalsprestation.


Det första man ska notera när man börjar analysera frågan är att vi i Sverige inte har någon allmän reglering av force majeure som gäller för alla typer av avtalet. För vissa avtal, t.ex. köp, finns det regler om s k kontrollansvar men för t ex alla avtal om tjänster finns inga regler alls. Det betyder att det råder stor osäkerhet om vad som gäller om t ex en tjänst inte kan utföras på grund av pandemin eller de myndighetsbeslut som fattats i dess spår.


Om man råkar ut för en sådant hinder, vare sig det handlar om att man själv inte kan leverera eller om en leverantör inte klarar sina åtaganden, ska man börja med att titta efter i avtalet.


Börja i avtalet


Om det finns en force majeure-klausul i avtalet så ska den läsas och tolkas, dvs det gäller att skaffa sig en bild av om den aktuella situationen omfattas av klausulen eller inte. Om situationen omfattas av klausulen så gäller det att ta reda på vad klausulen säger om konsekvenserna. Det kan handla om allt från en fullständig frigörelse från prestationsskyldighet, över en uppskjuten prestation till att en eller flera påföljder som normalt följer på ett avtalsbrott mildras eller kanske helt uteblir. Om det finns en force majeure-klausul är det alltså den som styr.Kontakta oss för juridisk hjälp vid leveransproblem.


073-208 99 00

advokat@brorsson.net


Kontakta oss om du 

- har problem att leva upp till ett avtal

- har problem med en leverantör som inte levererar

- har problem att få betalt

Lagstiftning


Om det inte finns någon force majeure-klausul – och inte heller någon relevant speciallagstiftning, t ex om köp – så är frågan ganska öppen om vad som egentligen gäller.


Ingen kan naturligtvis tvingas att prestera det som är omöjligt eller förbjudet – men det betyder inte automatiskt att man är fri från ansvar för avtalsbrott. Man kan ändå bli t ex skadeståndsskyldig. Och man ska också vara uppmärksam på att åberopandet av force majeure i sig kan ge motparten rätt att häva avtalet eftersom han då kan utgå ifrån att prestationen kommer att bli försenad eller helt utebli.


Förmodligen – men inte säkert – gäller något i stil med att ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindras av en omständighet som ligger utanför presterande parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående. Principen kan uttryckas på olika sätt och olika författare har också gjort det.


Det ska noteras att det alltså inte finns någon generell lagstiftning och heller finns något fall från högsta domstolen som klargör vad som gäller. En force majeure-situation kräver alltså en ganska avancerad juridisk analys.


En sak är dock helt klar; det måste verkligen vara så att force majeure-situationen verkligen hindrar avtalsenlig prestation. Det duger alltså inte att försöka komma ifrån allehanda oförmånliga avtal genom att hänvisa till Covid19 och force majeure.