vikten av snabb reklamation

Vikten av snabb reklamation

Vid köp av saker mellan företag finns en lagfäst skyldighet att reklamera mot fel och förseningar. En köpare får inte göra några påföljder gällande för ett fel om han inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. 


En utebliven eller för sen reklamation av ett fel vid köp kan alltså leda till fullständig rättsförlust för köparen och vid en försenad leverans kan rätten till hävning och skadestånd gå förlorad. Vid köp är det alltså oerhört viktigt att reklamera i tid och som köpare ska man vara uppmärksam på att många leveransvillkor kan innehålla ännu strängare reklamationsregler.


När det gäller andra avtalstyper, t.ex. konsulttjänster och programvaror, finns inga generella regler om reklamation i lag, men den generella uppfattningen är att det förmodligen är så att det även här finns en allmän skyldighet att reklamera inom skälig tid och det är också så att den troliga konsekvensen av en utebliven reklamation är fullständig förlust av möjligheterna att kräva kompensation för felet eller förseningen. Även här är det så att leverantörens villkor många gånger kan vara ännu strängare.


Denna ingripande konsekvens av att missa att reklamera i tid gör det viktigt för alla företag som råkar ut för en försening eller ett fel i en leverans är noggranna med att påpeka förseningen eller felet för leverantören. Det räcker med ett enkelt påpekande, men om man missar att göra det snabbt finns risken att man helt går miste om möjligheten att bli kompenserad.


OM NÅGOT ÄR FÖRSENAT ELLER FEL – REKLAMERA DIREKT!